Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Maarten Reijersz Molenaar

1 februari 1664

Compareerde voor mij Harman Bosch Notaris openbaer, bij den Hove van Holl(an)t geadmitteert, residerende tot Zuijt Schermer, ter presentie vande E getuigen nae genoemt, de Eerbare Guerte Cornelisdr weduwe van wijlen Jan Garbrantsz Zalm out vier en(de) tsestich jaeren, welcke ten versoecke van(de) E Klaes Krijnsz Braeck ten voorn. dorpe woonachtich heeft gedeposeert (ver)klaert en(de) gecertificeert, hoe waer is bij vrome christel. woorden, in plaets van solemneelen Eede, dat de overleden sone van Meijnu Gerbrants, met name Germen Cornelisz geteelt bij Cornelis Sijmonsz Koot, gebooren is inden Jaere sestien hondert negen en(de) twintich op allerheijligen dach savonts, gevende zij deposante voor redenen van waere wetenschap, dat zij deposant selffs present in Barents Noot van(de) voorn. Meijnu Germens geweest is en presenteert het selve gestant te doen en(de) dies noots naerder bij Eede te stercken.
Compareerde mede voor mij Notaris en(de) de selve getuijgen de E Dirck Pitersz Nolis out ontrent acht en(de) veertich Jaeren, Cornelis Pitersz Nolis, out drie en veertich Jaeren, Cornelis Germens out twee en(de) veertich Jaeren, residerende in den Banne van Zuijtschermer voorn(oem)t alle cousijns van wijlen Jan Cornelisz Nolis, overlijden in den dorpe Rijp. en(de) verclaerden bij waere Woorden, in plaets van solemnelen Eede wel te weeten dat haeren Oom Kees Jan voorn(oem)t inden Heere ontslapen en(de) gestorven is op den seven en(de) twintichsten october sestien hondert twee en(de) vijftich sondach savonts de klocke seven uren en(de) dat zijne Kees Jans voorn. nalatenschap, begonnen is te deelen bij des selfs erffgenamen inden Jaere 1653, maer tot den dach van heden, noch niet gegrondeelt zijn, en(de) dat den req(uiran)t noijt sich int sterffhuijs bemoeit heeft van voorn. Kees Jan. Maer dat, Cornelis Allerts Burger Mr. ten dorpe Zuitschermer, op eenige deelinge int sterffhuis, van zal. Kees Jan voor op gemelte Germen Cornelisz gecompareert is, en(de) gedeelt heeft, en(de) dat voorts Garmen Cornelisz voorn(oem)t naderhant selfs sijne portie van dien Kees Jans erffenisse ontfangen heeft, alligerende voor redenen van dWaere wetenschap dat zij deposanten, op des selffs Kees Jans deelinge present zijn geweest, en(de) haere portie daer uijt ontfangen hebben, offererende hiermede zij deposanten haere verklaringe presenteerende, de selve gestant te doen ende ist noot naerder met Eede te stercken Consenterende zij deposanten alle hier van bij mij Notaris acte werde gemaekt in behoorl. forme.
Aldus gedaen ten huijse van(de) req(uiran)t ten o(ver)staen vande E Claes Dircksz Curre en(de) Jan Pietsz gerequireerde getuigen die dese menuite neven mij Notaris en(de) deposanten hebben onderteeckent op den 1en febr. 1664.

(Zuid-Schermer, Oud.Notarieel Archief, inventarisnummer 6563)