Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Abram Reijersz Molenaar

Terug naar bronvermeldingen Reijer Pietersz Molenaar

 

24 augustus 1679

Wij Corn. Sijmonsz. Gorter Schout over Noort Scherm(er) Engel Corn. Kuijper en(de) Aerjan Jansz Hensbroeck schepen(en) tot Schermerhorn oirconden en(de) kennen dat voor ons gecomen en(de) gecompareert is, Abraham Reijersz. kooren moolenaer tot Veenhuijse de welcke kende ende gelijde voor hem en(de) sijne erfgename deughdel(ijck) schuldigh te wesen Reijer Pietersz sijnde het nagelaten wees van sal(iger) Pieter Jacobsz en(de) Marij Reijers ofte den wettigen houder deses een somma van driehondert Carolij guldens te XL groote vlaems 't stuck ter saake bijde comp(aran)t ten ontfangen uijt handen van Jan Reijersz en(de) Maerten Reijersz wettigh. vooghde over 't voornte. weeskint sijnde met de selve voors. somme 300 gul(den) ter weeskamer op Suijtschermer (ver)ticht Welcke (voor)sz. somme hij comp(aran)t aengenomen heeft op los renten te houden tegen vijf gelijcke guldens ten hondert int Jaar (soo langh het met gemoede sal blijven staen) waer van 't eerste jaer rente (ver)scheenen en(de) omme gekoome sal sijn op den eersten augusto Anno 1680, en dat soo voort van Jaer tot Jaer geduerende tot de uijterlijcke aflossinge en(de) voldoeninghe toe, (ver)bindende daer vooren hij comparante tot een speciael hijpoteeqe en(de) onderpant twee Jaer custingh penning van de Jaers 1684 en(de) 1685 monteerende de somme 600 g(ul)d(en) houdende op Aerjen Willemsz de kooren moolenaer alhier tot Schermerhorn volgens de kusting. brief van dato den 29 april A(nn)o 1675 alhier voor ons schout en(de) schepenen gepasseert sijnde den selven ten behoeve van hem comparanten voors. Voorts sijn persoon en(de) geneeral(ijck) alle sijne roerende, onroerende goederen present en(de) toecomende egeene exempt Submiteerende deselve daar vooren ten bedwangh als nae rechten en(de) executie alles oprecht dies t oirconde soo hebben wij Schout en(de) schepenen. (voor)noemt deses geondert(ekend) Actum den 24en augustie 1679.

w.g. Corn. Gorter Schout / Aerien Jansen / heen breck / Engel Cornelis Kuijper / Corn. Mates

(Kantlijn:)
Op den 20 Junij A(nno) 1684 is dese ten (ver)soeck van de voogden over Reijer Pietersz. hier ter zijden genoemt geroijeert.
Bij mij secret(ari)s Corn. Mates

Dese is vrij van de XLen penn(in)g.

(Oud Rechterlijk Archief Schermerhorn, inv. 6308 transporten en hypotheken)