Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Reijer Pietersz Molenaar

 

5 mei 1706

Op huijden den 5e maij 1706 comp(areerde) voor Sijmon van der Mij schout der vrije heerlijch(eij)t Warmenh(uijsen) Joost Gerretsz. Perfect en Pr. Haringcarspel schepenen aldaar Jan Pietersz. quasten buerman alhier de welke verclaarde verkogt te hebben ende dienvolgende wel en wettel(ijck) op te draghen ende in vollen vrijen eijgendomme over te geven bij desen aan en ten behoeve van Reijer Pietersz. Molenaar alhier twee ackeren saadlant groodt te samen Een gars vier sneese en 5 roede gelegen besijden malkanderen aande bregsloot binnen dese banne belendt Cornelis Kuijper ten Noorden, Wijbrant Karelsz ten Zuijden en de Heerevaart ten oosten, en westen, voorts voor vrij landt mits dragende sijn oncosten als beuren en lendens en dat met sodanige voor en naedeelige conditien vrijdommen en waringhen als het (ver)cogte subject en competerende is en als begrepen en (ver)haalt staat inde Respective oude waarbrieven ende andre bescheijden daar van sijnde, en indier voegen als het den (ver)kooper gepossid(eer)t en beseten heeft, belovende voorts hij comp(aran)t 't voorsz. (ver)cogte te vrijen en te waren van alle commer en lasten gelijck men vrij lant schuld(igh) is te doen nae de costumen van Warmenh(uijsen) en dat onder (ver)bant van sijn comp(aran)ts persoon en general(ijck) alle sijne goederen Roerende en onroerende egene exempt stellende de selve ten bedwange en executie van alle 'S Heeren Regten Regteren met (ver)haal van costen Eijndel(ijc)k bekende hij comp(aran)t van dese opdragte en overgifte ten vollen (ver)noegt voldaan en welbetaalt te wesen met 't afdoen van 12 a 13 Jaeren ongelde de welke hij aan den schotvanger schuldig en ten agter was, voorts sijnde hij verkooper en kooper met malkander (ver)dragen dat den comp(aran)t in de bruijckwaar vande (ver)cogte ackertjes continueren sal, mits betalende daar van alle Jaeren aan den schotvanger de ongelden vande selve, en bij manquement vandien te (ver)vallen vande voorn. bruijckwaar 't oirconde getekent.

S: vander Mij / Joost Gerrits perfeckt / P: Haringcarspel

(Kantlijn:)
Solvit den XL penn. in 't 6 register op folio 28

(Oud Rechterlijk Archief Warmenhuizen, inv. 5998 folio 52, transporten en hypotheken)