Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Reijer Pietersz Molenaar

 

21 juli 1720

Op huijden den 21e Julij A(nn)o 1720 comp(areerde) voor Simon vander Mij Schout der vrije Heerlijcheijdt Warmenh(uijsen) Garbrant Willemsz en Maijert Cornelisz Keunis Schepenen aldaer Reijer Pietersz meel molenaer tot Schagen de welcke verclaerde voor hem ende sijne nakominge verkogt te hebben ende dienvolgende wel ende wettelijck op te dragen ende in vollen vrijen eijgendom over te geven bij desen aen ende ten behoeve van de kinderen van Hendrick Koertsz Backer en Neel Jacobs beijde overleden tot Warmenh(uijsen) voorn(oemd) een half Huijs en Erve met de Backerij en het Backers gereetschap, staende ende gelegen op de Oostwal tot Warmenhuijsen, belendt de coopers spijcker Aert en nagelvast ten Zuijden, Willem Ad. Maet ten oosten en Sijmon Jacobsz Borst ten Westen, en dat voor een vrij half Huijs en Erve met de backerij en 't gereetschap van dien, mits dragende sijn onkosten van t half Huijs en Erve als beuren en lendens en dat Al ende Sulcx 't selve Jegenwoordigh getimmert ende gemaect staedt, met alle het gene daer inne op aan aert en nagelvast is, den verkooper toebehoorende, wijders met Sodanige voor en naedeelige conditien vrijdomme en Waringen Als het vercogte Subject en compet(erende) is, en Als begrepen ende verhaelt staedt inde oude Waerbrieven, en Andere bescheijden daervan zijnde, de Jongste van dien in dato 30e aug. 1692 de Welke hij Comp(aran)t mede bij desen aen de voorn. koopers transporteert en overgeeft met al het Regt toe en aenseggen van dien, omme haer daer nae te Reguleren, Belovende voorts hij comp(aran)t 't voorsz verkogte te Vrijen en Waren van alle kommer en lasten, onder verbandt van sijn Persoon en general(ijk) Alle Sijne goederen egene exempt etc Eijndel(ijk) bekende hij Comp(aran)t ter saacke deser (ver)koop(inge) opdragt en overgifte, al wel, ende ten vollen voldaen vernoegt ende betaelt te wesen, den laatsten pen(ning) met den eersten, 't oirconde getekent.

S vander Mij / Garbrant willems / maijert Keunis

(Kantlijn): Solv. den XL pen. in 't 7e regis. op f. 101

(Oud Rechterlijk Archief Warmenhuizen, inventarisnummer 5998, folio 396)