Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Pieter Jacobsz Tames

26 april 1670

Compareerde voor mij Harman Bosch notaris openbaer bij den hove van Hollandt geadmitteert residerende tot Suijtschermer ter presentie van de E. getuijgen nae genoemt de E. IJsaack Colleman oudt schepen ende vroetschap, neffens piter Jacobs. schuijtevoerder alhier, mitschaders IJf piters. regerend schepen ende Jacob klaes. Lienman outschepen tot Noortschermer. Welcke comparanten ten versoucke van de E. kornelis Jacobs. kaeskoper ende regerend schepen tot Noort schermer, hebben gedeposeert, verklaert ende respectivelijck gecertificeert hoe waer is. Namentlick Piter Jacobz. voors. dat hij op den 23. laestleden Maerts van den requirant heeft in sijn schuijt ontfangen 351 stucken hobbekaes ende heeft die gebracht tot Amsterdam. Verclaren voorts t'samen den voors. schipper ende Colleman, dat zijluijden op den 24 Maert daer aen hebben den requirant horen ende sien aenbieden seecker Altert Tijmons. poorter ende koopman tot Amsterdam volgens sijne commissie t'voorn. getal der voorseijde obbekasen te leveren. Welcke leverantie hij Oltert Tijmons. voors. afsloech ende weijgerdhe te ontfangen, waer over den requirant met groot misnoegen sijne commissie kaes voors. wederom na Noortschermer toe moste voeren. Wijders verclaeren de opgemelte IJff Piters. ende Jacob Lienman schepenen t'Noortschermer voor. evidente waerheit dat zij van den requirant op den 23e deses aprils sijn ontbooden tot sijnen huijse omme te besichtigen ende te oordelen van de gestalte van alsodanige 351 stucks hobbekaesen als hij requirant op 23 Martio laestleden tot Amsterdam door den schipper Piter Jacobs. voornoemt hadde doen voeren in commissie nae Altert Tijmonz. poorter aldaer ende dat zij de meergeseide 351 stuxs hobbekasen hebben soodanich bevonden leverbaer te sijn volgens de voornoemde commissie brieff, die haer deposanten daerbij voorgelesen ende vertoont is. Geven sij deposanten voornoemt alle voor redenen van ware wetenschap dat gene zij hier inne deposeeren met ogen gesien ende ooren gehoort te hebben, presenteren t'selve gestant te doen voor alle E. heren rechteren haer recht ende ist noot t'selve naerder met solemnelen eede te affirmeren consenterende ten versoecke van de requirant hier van bij mij notaris acte werde gemaekt in behoorlijcke forma. Aldus gedaen ten comptoire mijns notaris ter presentie ende overstaen van de E. Jan Jacobs. heerties regerend schepen ende Korn. Jans. Reus gerequireerde getuigen van gelove die dese menuite nevens mij notaris ende de deposanten hebben onderteeckent, 1670 den 26e april

Jan Jacops / dit ist merck van Kornelis Jans. de Reus / dit ist merck van Piter Jacobz. / Isaack Colleman / If pijeters. / Jacop Claes lieman / H. Bosch notar. publ.

(Oud notarieel archief Zd. Schermer, inventarisnummer 6563)