Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Jan Molenaar

 

20 mei 1877

Heden den twintigsten Mei achttienhonderd zeven en zeventig, compareerde voor Arnoldus Vonk, Notaris, standplaats hebbende te Schoorldam, gemeente Warmenhuizen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
Klaas Mul, arbeider, wonende te Warmenhuizen,
die verklaarde onder belofte van vrijwaring volgens de wet te hebben verkocht en bij deze in eigendom over te dragen aan Aaltje Mul, huisvrouw van en ten deze bijgestaan door Jan molenaar, werkman, beiden wonende te Warmenhuizen, die ten deze mede verschenen, verklaarden te hebben gekocht en in koop aan te nemen:
De onverdeelde helft van een huisje en erf, staande en gelegen te Warmenhuizen, Kadaster sectie B, nummer 71, voor het geheel groot vijf aren, tien centiaren.
Welk perceel door den verkooper is aangekocht bij onderhandsche akte, gedateerd dertig Januarij achttienhonderd zeven en dertig en overgeschreven ten kantore der Hypotheken te Alkmaar den zeventienden Februarij daaraanvolgende, in deel III, nummer 78.
De comparanten verklaarden, dat deze verkoop en koop is geschied op de navolgende voorwaarden:
dat het verkochte aan de Koopers overgaat met alle lusten, lasten, regten, pligten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, daaraan verbonden, zoo als het door den verkooper is bezeten;
dat het verkochte van af heden zal zijn voor rekening en risico van de koopers en door hen terstond kan worden aanvaard, terwijl alle lasten van hetzelve geheven wordende, mede van heden af aan door de koopers zullen worden betaald.
Tenslotte verklaarden de comparanten, dat deze verkoop en koop is geschied voor de som van twee honderd gulden, welke som de verkooper verklaarde, heden van de koopers te hebben ontvangen, hen daarvoor kwiterende.
Waarvan Akte.
Verleden te Schoorldam, gemeente Warmenhuizen, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de Heeren Pieter Klant, Hoofdonderwijzer, wonende te Schoorldam, gemeente Warmenhuizen en Willem Johannes Verbeek, Candidaat-Notaris, mede aldaar woonachtig, als getuigen, evenals de verschenen personen aan den Notaris bekend.
En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten Aaltje Mul en Jan Molenaar met de getuigen en den Notaris deze minute onderteekend en heeft de comparant Klaas Mul verklaard, zijnen naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd.

Aaltje Mul / Jan Molenaar / P Klant / WJ Verbeek / A Vonk

(Notarieel Archief Schoorldam, inventarisnummer 40c)