Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Jacob Jansz Tames

 

20 april 1628 (donderdag)

Wij Lubbert Cornelisz. Colleman schout tot Suijt Schermer Sijmen Sijmensz. Groot ende Claes Pietersz. schepenen aldaer doen cont allen dat voor ons quam Gerrit Nielen onsen buierman ende bekende voor hem ende sijnen erff opgedragen te hebben sulck hij doet bij desen (een) de helft van een stuck lant genaemt Rijckeweer groot int geheel twie achl. vijfthien meties belent ten suijden met Pieter Wouters benoorden de wedue van Corn. Corn. Colleman aen ende ten behoeve van Jacob Jansz. sijn swager bekent daer aff ten vollen betalt te wesen belooft t zelffe nae costuijme vant dorp te bevrijden verbint voor de bevrijdinge sijn perzoon ende goet ondert verbant van alle rechteren haer recht daer toe stande sonder de fentie ten oorconden hebbe wij schepenen dese geteijckent Actum desen 20 April present Ambrosius Janssen

Onsen secretaris 1628

(Oud Rechterlijk Archief Zd. Schermer, inventarisnummer 6327 folio 142)