Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Dirk Molenaar

 

11 september 1875

Heden den elfden september Achttienhonderd vijf en zeventig verscheen voor mij Cornelis Boonacker Notaris in het Arrondissement Alkmaar ter standplaats Schagen in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen Jan volkers bouwman wonende te Warmenhuizen Dewelke verklaarde hierbij onder vrijwaring overeenkomstig de Wet en voor de som van drie honderd gulden zeventig cent te verkoopen aan Dirk Molenaar desgelijks bouwman en te Warmenhuizen woonachtig die mede verschenen verklaart op dien voet in koop aan te nemen: de erfrechten van des verkoopers vrouw Maartje Wever die met hem in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd en eene dochter is van des koopers tweede huisvrouw nu wijlen Klaasje Mulder uit dezer eerder huwelijk met wijlen Cornelis Wever en welke erflaatster, overleden te Warmenhuizen den twee en twintigsten januari Achttienhonderd vijf en zeventig behalve des verkoopers vrouw nog een kind uit haar tweede huwelijk heeft achtergelaten en bij nu geregistreerde akte voor mij Notaris verleden den negen en twintigsten April Achttienhonderd zes en zestig aan haar man den kooper heeft vermaakt het vruchtgebruik harer geheele nalatenschap doch aan welke vermaking de verkooper wat de legitime zijner vrouw aangaat naar aanleiding van artikel 965 van het Burgerlijk Wetboek verklaart te prefereeren den afstand van het beschikbaar gedeelte in eigendom.
Ten aanzien van hetgeen behoort tot de nalatenschap van de genoemde erflaatster verklaren comparanten dat uit hare eerste huwelijksgemeenschap niets is achtergelaten en zij tijdens haar tweede huwelijk in Achttienhonderdvijftig niets bezat behalve hare kleederen en eenige geringe sieraden: -dat de kooper Dirk Molenaar ook bevorens was gehuwd geweest en wel in legale gemeenschap naar den Code Napoleon met Wijlen Geertje Bijl uit welk huwelijk vier kinderen geboren waren en alsnog in leven zijn dat voor het aangaan van zijn eerste huwelijk de kooper Dirk Molenaar bij onderhandsche akte van zeven en twintig December Achttienhonderd drie en dertig overgeschreven den zesden Januari van het volgende jaar deel 81, nummer 21 had aangekocht twee perceeltjes bouwland onder Oudcarspel Sectie A nummers 62 en 63 te zamen groot zes en zeventig aren dertig centiaren dat alzoo voor het geheel in zijn tweede huwelijksgemeenschap werd ingebracht, dat hij staande zijn eerste huwelijk heeft aangekocht en wel bij onderhandsche akte van tien februari Achttienhonderd twee en veertig overgeschreven vier en twintig Maart daaraanvolgende deel 26 nommer 119 tweederde gedeelten in een huis en erf te Warmenhuizen Sectie B no 66 groot twee aren tachtig centiaren; bij onderhandsche akte van achttien December Achttienhonderd veertig overgeschreven twintig februari des volgenden jaars in deel 20 nummer 21 een perceel bouwland onder oudcarspel Sectie A nummer 5 groot vijf en dertig aren tachtig centiaren en bij onderhandsche akte van dertig September Achttinehonderd zeven en veertig overgeschreven twee october van dat jaar in deel 71 nummer 23 een perceel bouwland te Oudcarspel sectie A nummer 61 groot vijftien aren dertig centiaren en van welk perceel hij in zijne tweede huwelijksgemeenschap de helft inbracht terwijl de wederhelft behoorde aan de versterfrechtserfgenamen zijner eerste vrouw, dat al die onroerende goederen alsnu in den gemeenen boedel voorhanden zijn en de rechten daarin van de erfgenamen der tweede vrouw worden beperkt door den inhoud en naar de mate van artikel 256 van het Burgerlijk Wetboek en dat eindelijk de verdere gemeenschap van de erflaatster met den kooper bestaat uit eenig huisraad en inboedel, schuit en eenden en met geen schuld is bezwaard.
De verkooper verklaart toetestemmen in de overschrijving dezer akte op de openbare registers ten fine van levering van het verkochte en wijders onder kwijting deswegens zonder voorbehoud op gemelde koopprijs met de intrest ad vijf percent in het jaar berekend sedert den sterfdag der Erflaatster tot en met heden te hebben ontvangen van den kooper die erkent als mede eigenaar pro indiviso reeds in zijn bezit te hebben.
Waarvan Akte
in minuut gedaan en verleden te Schagen in tegenwoordigheid van M Combertus Willem van der Pot advokaat te Rotterdam wonende en Pieter Rol weesvader wonende te Schagen beiden als getuigen die evenals de Comparanten aan mij Notaris bekend zijn.
En is deze akte na voorlezing door Comparanten getuigen en mij Notaris geteekend

Notarieel Archief Schagen, inventarisnummer 24