Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Pieter Jansz Molenaar

 

22 maart 1758

Wij Pieter Gerritsz. Swemmer en Pieter Cornelisz. d'Geus schepenen der stede O. Niedorp oirconde dat voor ons verschenen is Aaltje Jans weduw van wijlen Jan Corn. Rib. woonende tegenwoordig tot Alkmaar, dewelke bekende uijt puere genegentheijt gegeven en geschonken te hebben aan haar dienstmaagt en bloedverwante Neeltje Dirks woonende op de Zijdwint en derhalven aan deselve Neeltje Dirks cedeert en transport mids desen Een Huijs en erf staande en gelegen mede aldaar op de Zijdwint voorn. belent nu ter tijd Aerjen Pietersz. Buijs Bakker ten zuijden Klaas Jansz. Spelt ten noorden, de Heereweg ten oosten met speciaale conditie dat het Huijs of de Backerij nu toebehoorende gem. Adriaan Buijs sal hebben aan de Noord Zijde bij sijn backerij huijs langs een vrij en onverhindert overpadt van 6 voeten breet soo oost aan na de Heereweg toe als West aan na 't Water toe over 't gem. weg geschonken erf is verder belast met een Jaarlijxs ervpagt van 5 st. ten behoeve van de Kerk tot O. Niedorp welke Jaarlijks verschijnt hemelvaartsdag, voorts voor vrij huijs en erv niet anders daar op staande dan sijn ordin. en extra ord. lasten gelijk buuren en lendens daar van dragen. Belovende t voorsz weg gegeven en geschonken huis en erv te vrijen en vrij te waaren als na regten en gewoonte deser stede behoort onder verbant van haar comparante persoon en goederen soo roerende als onroerende egene exempt dezelve zubmitterende ten bedwange van alle regt en regteren en wel specialijk de Judicatuere deser stede Vierschaare. T oirconde der waarheijt de minute deser bij ons schepenen voorn. getekent en bij den H. Cornelis Denman Schout civil van O. en N. Niedorp voor ons (alzoo wij nu geen zegel en gebruijken) bezegelt op den 22 Maart 1758.

In kennisse van mij als secrets.

Kantlijn:
NB op de margine van de quijtschelding staat solvit de 40 penn. en d 1/10 verhoging ten behoeve van 't gemeene lant tot capt. de zomma van ƒ 50:0:0 volgens tauxatie van schout en schepenen ter stede Nieudorp, in dato den 13 maart 1758

 

(Oud Rechterlijk Archief Niedorp, inventarisnummer 5714, folio 560)